top of page
Post: Blog2_Post
  • Forfatterens bildeEspen Auberg

FIFAs bestemmelser om beskyttelse av mindreårige

Oppdatert: 16. mai 2022

Bakgrunn

I februar 2019 ble Chelsea FC og det engelske fotballforbundet (FA) sanksjonert av FIFAs disiplinærutvalg for brudd på FIFAs bestemmelser om beskyttelse av mindreårige spillere, det vil si Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) art. 19 og 19bis. Chelsea ble ansett for å ha brutt RSTP art. 19 i 29 tilfeller, og å ha begått flere andre overtredelser knyttet til registreringskrav for spillere. 8. mai 2019 ble avgjørelsen opprettholdt av FIFAs Appeal Committee. Beslutningen innebar at Chelsea ikke kunne registrere nye spillere på nasjonalt og internasjonalt nivå for de neste to påfølgende overgangsvinduene. Chelsea ble også bøtelagt £ 460 000,- mens FA ble bøtelagt £ 390 000,-. The Court of Arbitration for Sport (CAS) behandlet saken i desember 2019, og ila en mildere sanksjon enn FIFA.

Bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige spillere

I de senere år har FIFA vist vilje til å sikre at bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige spillere blir etterlevd, ved å sanksjonere klubber som bryter regelverket. 16. mai 2019, en uke etter FIFAs Appeal Committees beslutning i saken mot Chelsea, ble RSC Anderlecht bøtelagt med 200.000,- CHF av FIFAs disiplinærutvalg for å bryte bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige spillere.

RSTP art. 19 sier at i utgangspunktet er internasjonale overganger for spillere kun tillatt dersom spilleren er over 18 år. Hvis en overgang skal være i henhold til bestemmelsene, må den oppfylle minst ett av fritakene nevnt i bestemmelsene:

1) The player’s parents move to the country in which the new club is located for reasons not linked to football.

2) The player is at least 16 years old, and the transfer takes place within the territory of the European Union (EU) or European Economic Area (EEA). The exemption must be seen in connection with the agreement reached between the EU and FIFA/UEFA in 2001, regarding the principle of free movement of employees within the EU/EEA. For such transfers, there are certain obligations the new club must fulfil. Firstly, the new club must provide the player with high standard football education. Secondly the new club must provide the player with high standard academic or vocational education. Thirdly, the new club must ensure that the player is looked after in the best possible way. It is worth noting that English clubs will be prevented from signing players from foreign clubs under the age of 18, once Brexit has been formalised.

3) The player transfers to a club maximum 100 km from the player’s domicile. In such a transfer, the player must continue to live at home.

I tillegg til de tre unntakene, angir RSTP art. 19.3 en "femårsregel" som tillater første registrering av en utenlandsk mindreårig for en klubb i et land der spilleren kontinuerlig har bodd i minst fem år umiddelbart før første registrering.

I henhold til RSTP art. 19.4 krever enhver overgang av mindreårige spillere godkjenning av FIFAs sub-committee, utnevnt av FIFAs Players’ Status Committee. Nasjonale forbund skal sende inn søknad til FIFA før en registrering av en mindreårig kan skje. Brudd på artikkelen kan føre til sanksjoner fra FIFAs disiplinærutvalg.

I kommentarutgaven til RSTP fremheves det at intensjonen med de strenge bestemmelsene er å forhindre misbruk av mindreårige, og å gi unge spillere stabile omgivelser for utvikling og utdanning. En lignende oppfatning uttrykkes av EU-kommisjonen i White paper on sport:

The exploitation of young players is continuing. The most serious problem concerns children who are not selected for competitions and abandoned in a foreign country, often falling in this way in an irregular position which fosters their further exploitation. Although in most cases this phenomenon does not fall into the legal definition of trafficking in human beings, it is unacceptable given the fundamental values recognised by the EU and its Member States. It is also contrary to the values of sport. Protective measures for unaccompanied minors in Member State immigration laws need to be applied rigorously.”

Praktisering av regelverket

Praksis fra FIFAs disiplinærutvalg, ankeutvalg og CAS viser at en streng praktisering av regelverket, og at brudd på bestemmelsene straffes hardt. Første gang CAS ila sanksjoner som følge av brudd på bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige spillere, var i Acuña-saken (CAS 2005 / A / 955 og 956) i 2005 hvor CAS konkluderte med at en mors flytting fra Paraguay til Spania med sin 16 år gamle sønn innebar et brudd på bestemmelsene, da flyttingen var knyttet til fotball.

I 2008 konkluderte CAS med at den danske Superligaklubben FC Midtjylland (CAS 2008 / A / 1485) hadde brutt bestemmelsene, når de signerte seks nigerianske spillere på amatørkontrakter, spillere som var i landet på studentvisum. Med hensyn til amatørstatusen uttalte CAS:

“The Panel accepts that to apply Art. 19 of the RSTP restrictively to professional players only could result in obviating protection of young amateur players from the risk of abuse and ill treatment which was clearly not within the anticipation of the scope of the regulation.”

I 2011 avviste CAS en klage av spilleren Elmir Muhic (CAS 2011 / A / 2354), som hadde flyttet fra Bosnia-Hercegovina til Tyskland for å leve med sin tante og samtidig jobbe som en fotballspiller. CAS vedtok en streng tolkning av begrepet "foreldre".

Brudd på bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige kan straffes av FIFAs disiplinærutvalg i samsvar med FIFAs disiplinærreglement. En avgjørelse fra disiplinærutvalg kan normalt ankes til FIFAs ankeutvalg og til CAS.

I 2014 ble FC Barcelona (CAS 2014 / A / 3793) sanksjonert av FIFAs disiplinærutvalg for å bryte bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige spillere. Beslutningen ble appellert til CAS, som fant at FCB hadde overtrådt flere krav i RSTP. For det første hadde FCB overtrådt forbudet mot internasjonale overganger for mindreårige spillere regulert i Art. 19,1 RSTP i ni tilfeller. FCB hevdet at bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige ikke gjaldt overganger for spillere under 12 år, da RSTP ikke forplikter seg til å utstede ITC (International Transfer Certificates) for overganger som involverer slike unge spillere. CAS-panelet konkluderte imidlertid med at beskyttelsen av mindreårige bestemmelser faktisk regulerte overgang av alle spillere under 18 år, selv for overganger der det ikke var påkrevd med ITC. For det andre hadde FCB overtrådt forbudet mot første registrering av mindreårige spillere regulert i Arts. 19.1 og 19.3 RSTP i ett tilfelle. For det tredje hadde FCB overtrådt bestemmelsene vedrørende TMS (Transfer Matching System) regulert i RSTP art 19.4 og vedlegg 2 i seks tilfeller. For det fjerde hadde FCB i fem tilfeller, ved ikke å motta ITCs fra spillernes tidligere foreninger, brutt på prosedyrereglene regulert i RSTP art. 19.4 og vedlegg 3. I tillegg ble FCB ansett for å ha brutt bestemmelsene i RSTP art. 19bis, om forpliktelsene til å rapportere mindreårige spillere i et akademi, og bestemmelser i RSTP art. 9.1 om forpliktelsen til å registrere spillere i nytt forbund når det tidligere forbundet har utstedt en ITC. Som en følge av bruddene, ble FCB utelukket fra å registrere nye spillere for to overgangsvinduer, og ilagt en bot på 450 000 CHF.

I 2017 sanksjonerte CAS Real Madrid (CAS 2016 / A / 4785) som ble ilagt et forbud mot å registrere nye spillere for ett overgangsvindu, og en bot på 240 000 CHF for flere brudd på bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige spillere. Samme år ble Atletico Madrid (CAS 2016 / A / 4805) sanksjonert for å bryte de samme bestemmelsene. CAS bekreftet beslutningen fra FIFAs disiplinærutvalg og forbød Atletico Madrid å registrere nye spillere for to overgangsvinduer og ila de en bot på 550 000 CHF.

Oppsummering

De ovennevnte sakene fra FIFAs disiplinærutvalg og ankeutvalg, samt fra CAS viser at brudd på bestemmelsene om beskyttelse av mindreårige spillere normalt vil føre til et forbud mot å registrere nye spillere for ett eller to overgangsvinduer, i tillegg til store bøter. Antall overgangsvinduer og størrelsen på boten vil i stor grad avhenge av omfanget av bruddene.

Comments


logo.png
bottom of page